Memorandum_mk
Обрасци кои се поднесуваат во даден месец

ДАНОЧНИОТ КАЛЕНДАР е Ваш годишен потсетник за навремено поднесување на даночните пријави во законски предвидените рокови. Во календарот даден е преглед на даночните обврски и роковите во кои треба да ја поднесете Вашата даночна пријава по одделни видови даноци.
Доколку рокот до кога треба да се поднесе соодветната даночна пријава е Сабота, Недела или Државен празник, тогаш тој се поместува за првиот следен работен ден. Но, сепак би Ви препорачале даночните обврски да ги исполните пред навршувањето на крајните рокови прикажани во Kалендарот.

Септември
П
В
С
Ч
П
С
Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Обрасци кои се поднесуваат во месец Септември
Рок Образец Даночен обврзник Опис
до 10-ти во месецот   МПИН Работодавaчи Поднесете месечна пресметка за интегрирана наплата (образец “МПИН”) за задолжителни социјални придонеси и ДЛД од плати за изминатиот месец.
до 25-ти Септември   ДДВ-04 Фирми и граѓани Ако вршите стопанска дејност, регистрирани сте за целите на ДДВ и сте месечен даночен обврзник, задолжително поднесете даночна пријава на образец “ДДВ-04” по електронски пат преку е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk
до 30-ти Септември   / Правни лица Извештај за трансферни цени се доставува за транскации помеѓу поврзани домашни и странски лица, доколку во годината обврзникот остварил вкупен приход над 300.000.000 денари. Доколку вкупната вредност на трансакциите со поврзани лица во текот на годината надминува 10.000.000 денари, обврзникот е должен да поднесе “Извештај за трансферни цени” до Управата за јавни приходи. Обврзникот поднесува извештај во скратена форма доколку вкупната вредност на трансакции те со поврзаните лица во текот на годината не надминува 10.000.000 денари.
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија