Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за пренесување на искажана загуба
Кратко име: ДД-01
Тип на данок: Данок на добивка

Барањето за пренесување на искажана загуба (образец “ДД-01“) се однесува за даночен период од три години, кој започнува по годината во која загубата е искажана.
Барањето се поднесува со цел за намалување на даночната основа во даночниот биланс за оданочување на добивката, за износот на пренесената загуба на товар на добивката во идните пресметковни периоди (период од три последователни години по годината во која е искажана загуба).

Барањето “ДД-01“ даночниот обврзник го доставува до даночната канцеларија на УЈП или во електронска форма преку http://etax.ujp.gov.mk, најдоцна до 31 март во годината што следи, по годината во која загубата е искажана.

Pdf_16   Превземи го документот  (270 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија