Memorandum_mk
Преглед на образец
Извештај за извршени промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот
Кратко име: ДДВ-ИПДО
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Даночниот обврзник кој врши промет на добра и услуги, за кој даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот, има обврска да достави Извештај за извршени промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот (образец “ДДВ-ИПДО“), согласно одредбите од член 32-а и член 41-б од Законот за данокот на додадена вредност.

Извештајот се доставува со ДДВ-пријавата (образец “ДДВ-04“), за прометите извршени во соодветниот даночен период за кој се однесува ДДВ-пријавата.

Pdf_16   ДДВ-ИПДО  (75 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија