Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за враќање на ДДВ на даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа
Кратко име: ДДВ-11
Тип на данок: Данок на додадена вредност

Даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа или кои не должат данок за прометот, но имаат статус на даночни обврзници за ДДВ во друга земја, може да бараат враќање на ДДВ со поднесување на образецот “ДДВ-11“ до даночната канцеларија на УЈП или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk/

Pdf_16   Барање за враќање на ДДВ на даночни обврзници кои немаат седиште или подружница во земјата и кои не извршуваат никаков промет во неа  (215 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија