Memorandum_mk
Преглед на образец
Барање за враќање на ДДВ на непрофитни организации
Кратко име: ДДВ-12
Тип на данок: Данок на додадена вредност

На непрофитните организации им се одобрува враќање на данокот за прометот на добра и за увозот реализиран спрема нив, доколку ги исполнуваат законските услови за враќање. Непрофитните организации може да бараат враќање на ДДВ со поднесување на образецот “ДДВ-12” до даночната канцеларија на УЈП или по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk/

Pdf_16   Барање за враќање на ДДВ на непрофитни организации  (217 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија