Memorandum_mk
Плаќање даноци

Во делот на плаќање даноци можете да ги најдете потребните информации за:

  • Постапки за издавање на уверенија и потврди
  • Даночни стапки за одделните видови даноци
  • Уплатните сметки по тип на приход, давачка и општина на обврзникот
  • Годишното лично ослободување што го остварува обврзникот на персонален данок на доход при годишно пресметување на данокот на доход
  • Даночното ослободување кај одделните видови даноци
  • Меѓународно оданочување - Даночни стапки и Договори за одбегнување на двојното оданочување

Изберете ја соодветната категорија во подменито.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија