Memorandum_mk
Придонеси

За сите нејаснотии со кои се соочувате во праксата, а се во врска со интегрираната наплата на социјални придонеси и персонален данок на плата, можете да се обратите до одговорните лица (менаџери) за “бруто-плата“ во рамките на дирекција на УЈП на која припаѓате:

   Дирекција за големи даночни обврзници
Контакт: Елена Дулиќ
моб. 076/446 592
е-пошта: elena.dulikj@ujp.gov.mk
 

Регионална дирекција Скопје
Контакт: Зоран Блажевски
тел. 02/3163 411 лок.206
моб. 076/464 888
е-пошта: zoran.blazevski@ujp.gov.mk

Регионална дирекција Тетово
Контакт: Ѓокица Шурдоски
тел. 044/335 515 лок.106
моб. 076/446 370
е-пошта: gjokica.shurdoski@ujp.gov.mk
Регионална дирекција Битола
Контакт: Пеце Стојановски
тел. 047/235 502 лок.115
моб. 076/464 093
е-пошта: pece.stojanovski@ujp.gov.mk
     

Регионална дирекција Прилеп
Контакт: Светлана Андоноска
моб. 076/464 222
пошта: svetlana.andonoska@ujp.gov.mk

Регионална дирекција Струмица
Контакт: Горан Мишовски
моб. 076/402 092
е-пошта: goran.mishovski@ujp.gov.mk
Регионална дирекција Штип
Контакт: Светлана Атанасовска
тел. 032/397 818 лок.118
моб. 076/464 709
е-пошта: svetlana.atanasovska@ujp.gov.mk

За повеќе информации во врска со концептот бруто-плата, пресметка и уплата на плата, придонеси и персонален данок на доход изберете:

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија