Memorandum_mk
Пресметки и исправка на плата за минат период

Доколку поднесувате пресметка за плата која се однесува на минат период (од 2009 до 2023 година) или пак исправка на пресметка за плата за овој период, потребно е да ја користите најновата верзија на клиентскиот софтвер и стапките на придонеси од задолжително социјално осигурување и даночното ослободување кои важат за тој период, согласно Законот.

При исплатата на плата за 2011, 2010 и 2009 година, највисоката основица за пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување изнесува ЧЕТИРИ просечни месечни плати, додека за исплатата на плата за 2014, 2013 и 2012 година, највисоката основица за пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување изнесува ШЕСТ просечни месечни плати.

При исплата на плата за месец Јануари и Февруари 2015 година не се применува границата од шест просечни плати како највисока основица за пресметка на придонесите, односно придонесите се пресметуваат на целиот износ на бруто основицата, додека исплатата на плата почнувајќи од месец Март 2015 година до декември 2017 година, највисока основица за пресметка на придонесите од задолжително социјално осигурување, изнесува ДВАНАЕСЕТ просечни месечни плати и износот од ОСУМ просечни месечни плати за пресметување на придонесите за самовработено лице.

При исплата на плата од месец јануари 2018 година, највисоката основица за пресметка и уплата на придонеси од задолжително социјално осигурување изнесува ШЕСНАЕСЕТ просечни месечни плати и износот од ДВАНАЕСЕТ просечни месечни плати за пресметување на придонесите за самовработено лице.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија