Memorandum_mk
Начин на пресметка на бруто-плата

1) Пресметката на плата за работник кој работи вкупен број на часови во месецот се врши на следниот начин:

Бруто плата - Придонеси - Лично ослободување = Основица за пресметка на персонален данок на доход (ПДД)

Основица за пресметка на ПДД х 10% = Износ на ПДД

Бруто плата Придонеси ПДД = Нето плата


2) За вработените кои работат помалку часови во месецот од вкупниот број на часови, пресметката се врши по час, односно се пресметува бруто плата и лично ослободување согласно со часовите поминати на работа.

3) Кога се пресметува плата која е пониска од најниската основица, доплатата на придонес до најниска основица се врши на следниот начин:

50% од просечната плата Бруто плата = Основица за доплата

Основица за доплата х Стапка на придонес = Износ на придонес за доплата до најниска основица

4) Пресметката за плата со остварени часови на ефективна работа и часови на боледување за плата која е пониска од најниската основица е следна:

Бруто плата / вкупен број часови во месецот х Часови за ефективна работа = Бруто плата за ефективни часови

Бруто плата / вкупен број часови во месецот х часови за боледување = Бруто плата за боледување


Доплата до минимална основица
ќе се смета на следниот начин:

50% од просечна плата / вкупен број на часови во месецот х Часови на ефективна работа = Минимум согласно часовите

Минимум согласно часовите - бруто плата за ефективни часови = Основица за доплата

Основица за доплата х Стапка на придонес = Износ на придонес за доплата до најниска основица


Пресметка на нето плата за во полињата 3.7 и 3.10 од клиентскиот софтвер

Поле 3.7 = 3.13 / вкупен број часови во месецот х Часови за ефективна работа

Поле 3.10 = 3.13 - 3.7

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија