Memorandum_mk
Даночен речник - преглед по поими

Даночниот речник опфаќа дефиниции на поими и кратенки кои директно или индиректно се поврзани со даночното работење. Како систематизиран материјал, речникот првенствено е сублимат на терминологија опфатена и дефинирана во законските и други прописи.


Ш
Штедилници

Финансиски организации со својство на правно лице, кои обемот на своето работење го вршат во рамки и начин што го пропишува Народна банка на Република Северна Македонија.

 
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија