Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување
Име: Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување
Објава: Службен весник на РМ, бр.142/08 ...247/18
Важи од: 31.12.2018 

Со овој закон се уредуваат видовите на придонеси за задолжително социјално осигурување (во натамошниот текст: придонеси), обврзниците за плаќање на придонеси, обврзниците за пресметка и уплата на придонеси, основиците на кои се плаќаат придонеси, стапките на придонеси, начинот на пресметка, роковите на плаќање на придонеси, контрола на пресметување и уплата на придонеси, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на придонесите.

Pdf_16   Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување  (207 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија