Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Република Македонија и Кралството Мароко за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход
Име: Договор меѓу Република Македонија и Кралството Мароко за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход
Објава: Службен весник на РМ, бр.123/2010
Важи од: 01.01.2013 

Договор меѓу Република Македонија и Кралството Мароко за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на даноците на доход

Pdf_16   Превземи го документот  (1 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија