Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за остварените добивки во играта на среќа кои поединечно го надминуваат износот од 10.000 денари и за нивните добитници
Име: Правилник за формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за остварените добивки во играта на среќа кои поединечно го надминуваат износот од 10.000 денари и за нивните добитници
Објава: Службен весник на Р.М., број 123/2011
Важи од: 13.09.2011 

Со овој правилник се пропишува формата,содржината и начинот на водењето на евиденцијата за остварените добивки во играта на среќа, кои поединечно го надминуваат износот од 10.000 денари и за нивните добитници.

Pdf_16   Превземи го документот  (62 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија