Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за радиодифузната дејност
Име: Закон за радиодифузната дејност
Објава: Службен весник на РМ, бр.100/05...13/12
Важи од: 21.01.2012 

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на вршење на радиодифузната дејност и работите од јавен интерес во областа на радиодифузијата.

***
Со денот на влегувањето во сила на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (03.01.2014 година) престанува да важи Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/10, 145/10, 97/11,13/12 и 72/13), со исклучок на одредбата од членот 10 став (11) од Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 72/13).

 

Pdf_16   Превземи го документот  (360 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија