Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за спречување на перење пари за агенциите за промет на недвижности
Име: Упатство за спречување на перење пари за агенциите за промет на недвижности
Објава: УЈП-ДИ-У.2-01/1 (Веб страница на УЈП)
Важи од: 02.07.2013 

Со ова Упатство се утврдува постапката за превентивно делување за спречување на перење на пари кај прометот на недвижности, улогата на агенциите за промет на недвижноста во раното препознавање и пријавување на сомнителните активности/транскации.
Упатството има за цел подигнување на јавната свест и опишување на активностите кои треба да се преземат за превентивно делување, економично, ефикасно и ефективно спречување на перење на пари кај прометот на недвижности, согласно законската регулатива.

Pdf_16   Превземи го документот  (114 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија