Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Политика за управување со квалитет
Име: Политика за управување со квалитет
Објава: УЈП бр.02-7709/1
Важи од: 28.12.2015 

Управата за јавни приходи креира единствена политика за подобрување на квалитетот на услугите, обезбедување на поедноставни даночни постапки за навремено и точно исполнување на обврските и праведно и ефикасно собирање на даноците и другите јавни давачки во Република Македонија. Со исполнувањето на стандардите и применувањето на ИСО 9001:2008 во работењето на УЈП ќе се создадат услови за подобрување на управувањето на процесите, подигнување на продуктивноста, раководењето на човечките ресурси и континуирано подобрување на услугите, но и на севкупното работење на институцијата. Во оваа насока, Управата за јавни приходи воспостави ефективен систем за управување со квалитет, ориентиран кон...

Pdf_16   Превземи го документот  (94 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија