Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за остварување на ДДВ ослободување за проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови
Име: Упатство за остварување на ДДВ ослободување за проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови
Објава: УЈП-УД-У.2-01/1 (Веб страница на УЈП)
Важи од: 24.09.2014 

Со ова Упатство се опишува: постапката за остварување на правото на ДДВ ослободување за проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови; начинот и роковите за поднесување на Пријава за промет на добра и услуги ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност (образец ДДВ-ПЕФ-ДО) до УЈП; начинот за издавање и сторнирање на Фактура за промет ослободен од данок на додадена вредност согласно член 24-а од Законот за данокот на додадена вредност (образец ДДВ-ФП-ДО); и начинот и роковите за поднесување на Eвиденција на примени фактури која ја води примателот на прометот (образец ДДВ-ЕПФ).

Pdf_16   Превземи го документот  (2 MB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија