Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на извештајот за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување
Име: Правилник за формата и содржината на извештајот за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување
Објава: Службен весник на Р.М, број 198/2014
Важи од: 01.01.2015 

Со овoj правилник се пропишува формата и содржината на Извештајот за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување.

Pdf_16   Превземи го документот  (27 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија