Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на месечниот извештај за договорите за дело, авторските договори или други договори со кои е утврден надоместок за извршената работа
Име: Правилник за формата и содржината на месечниот извештај за договорите за дело, авторските договори или други договори со кои е утврден надоместок за извршената работа
Објава: Службен весник на Р.М, број 22/2015
Важи од: 16.02.2015 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на месечниот извештај за договорите за дело, авторските договори или други договори со кои е утврден надоместок за извршената работа.

Pdf_16   Превземи го документот  (26 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија