Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за јавна внатрешна финансиска контрола
Име: Закон за јавна внатрешна финансиска контрола
Објава: Службен весник на РМ, бр.90/09..,192/15
Важи од: 13.11.2015 

Со овој закон се уредува системот на јавна внатрешна финансиска контрола кој го опфаќа финансиското управување и контрола, внатрешната ревизија и нивната хармонизација, воспоставен согласно со меѓународните стандарди за внатрешна контрола и внатрешна ревизија, како и условите и начинот на спроведување на постапката за полагање на испит за овластен внатрешен ревизор во јавниот сектор.

Pdf_16   Превземи го документот  (202 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија