Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок…
Име: Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок…
Објава: Службен весник на РМ, бр.121/16
Важи од: 31.07.2016 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за продолжување на доспеаноста на плаќањето на данок кога постојат сериозни сомневања во правилноста на даночното решение или кога доспеаноста за даночниот обврзник би претставувала нарушување на неговото постоење поради објективни околности кои настанале непосредно пред доставување на барањето.

Pdf_16   Превземи го документот  (28 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија