Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата, содржината и начинот на составување на годишен даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност
Име: Правилник за формата, содржината и начинот на составување на годишен даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 271/19
Важи од: 27.12.2019 

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на составување на годишниот даночен биланс за обврзниците кои остваруваат приходи од вршење на самостојна дејност и кои согласно со член 30 став (1) од Законот за данокот на личен доход, се должни да водат деловни книги.

Pdf_16   Правилник за формата, содржината и начинот на составување на годишен даночен биланс за обврзниците кои вршат самостојна дејност  (36 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија