Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на деловните книги, начинот на нивното водење и искажувањето на финансискиот резултат на даночните обврзници што вршат самостојна дејност
Име: Правилник за формата и содржината на деловните книги, начинот на нивното водење и искажувањето на финансискиот резултат на даночните обврзници што вршат самостојна дејност
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 21/20
Важи од: 31.01.2020 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на деловните книги, начинот на нивното водење и искажувањето на финансискиот резултат на даночните обврзници што вршат самостојна дејност.

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на деловните книги, начинот на нивното водење и искажувањето на финансискиот резултат на даночните обврзници што вршат самостојна дејност   (29 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија