Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка на ревалоризациони резерви (ревалоризациони вишоци) при пренос во акумулирана добивка
Име: Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка на ревалоризациони резерви (ревалоризациони вишоци) при пренос во акумулирана добивка
Објава: Службен весник на РСМ, бр.24/2020
Важи од: 05.02.2020 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка  на ревалоризациони резерви (ревалоризациони вишоци) при пренос во акумулирана добивка.

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на образецот на пресметката на данок на добивка на ревалоризациони резерви (ревалоризациони вишоци) при пренос во акумулирана добивка  (23 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија