Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физички лица
Име: Закон за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физички лица
Објава: Службен весник на РСМ, бр.133/19, 275/19, 244/20 и 65/23
Важи од: 23.03.2023 

Со овој закон се уредуваат условите, начинот и постапката за остварување на правото на враќање на дел од данокот на додадена вредност искажан во фискалните сметки на физичките лица.

Pdf_16   Закон за враќање на дел од данокот на додадена вредност на физичките лица   (251 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија