Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност
Име: Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност
Објава: Службен весник на РСМ, бр.292/2020, 90/21
Важи од: 23.04.2021 

  

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност  (202 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија