Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки и ДДВ при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација...
Име: Правилник за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки и ДДВ при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација...
Објава: Службен весник на РСМ, бр.312/20
Важи од: 30.12.2020 

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност при увоз на стоки-добра наменети за реализација на проект кој се финасира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Северна Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки и даноци како и формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација.

Pdf_16   Правилник за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки и ДДВ при увоз на стоки - добра наменети за реализација на проект......  (39 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија