Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот.....
Име: Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот.....
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 315/2020
Важи од: 01.01.2021 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночниот обврзник кон кого е извршен прометот, согласно член 32-а од Законот за данокот на додадена вредност, како и формата и содржината на извештајот за примени промети на добра и услуги за кои даночниот должник е даночниот обврзник примател на прометот, согласно член 32-а од Законот за данокот на додадена вредност.

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на извештајот за извршените промети на добра и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот.....  (29 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија