Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Oдлука за определување на видот на добрата и временскиот период на примена на повластена даночна стапка
Име: Oдлука за определување на видот на добрата и временскиот период на примена на повластена даночна стапка
Објава: Службен весник на РСМ, бр. 58/22
Важи од: 12.03.2022 

 Со оваа одлука поблиску се определуваат видот на енергентите и временскиот период на примена на повластената даночна стапка во услови на постоење на можност од настанување на пореметување во снабдувањето на населението.

Pdf_16   Превземи го документот  (119 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија