Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за формата и содржината на образецот на даночниот биланс за оданочување со данок за солидарност
Име: Правилник за формата и содржината на образецот на даночниот биланс за оданочување со данок за солидарност
Објава: Службен весник на РСМ, бр.200 од 25.09.2023
Важи од: 25.09.2023 

 Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот ДБ-ДС Даночен биланс за оданочување со данок за солидарност.

Pdf_16   Правилник за формата и содржината на образецот на даночниот биланс за оданочување со данок за солидарност  (141 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија