Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за начинот и постапката за враќање на данокот на додадена вредност на посебни субјекти – ДДВ 104
Име: Упатство за начинот и постапката за враќање на данокот на додадена вредност на посебни субјекти – ДДВ 104
Објава: Број 15-5577/1
Важи од: 14.07.2010 

Со ова Упатство се уредува на единствен начин постапката за враќање на данокот на додадена вредност на посебните субјекти и тоа:

  1. даночни обврзници без седиште, подружница, постојано живеалиште или престојувалиште во земјата
  2. непрофитни организации
  3. странски дипломатски или конзуларни претставништва и нивни членови
  4. меѓународни организации и нивни членови
Pdf_16   Упатство за начинот и постапката за враќање на данокот на додадена вредност на посебни субјекти – ДДВ 104  (242 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија