Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за начинот на спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и ДДВ при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти
Име: Упатство за начинот на спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и ДДВ при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти
Објава: Бр. 08-17077/1 од 07.08.2003 година, дополнување бр. 10-3780/1 од 10.02.2005 година, дополнување бр. 20-44415/1 од 29.12.2009 година, дополнување бр. 20-2850/1 од 26.01.2011 година и дополнување бр. 20-34930/3 од 18.10.2012 година
Важи од: 07.08.2003 

Со ова Упатство се уредува начинот на спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и ДДВ при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични неповратни средства на странски донатори, за кои постои договор помеѓу Владата на Република Македонија и странскиот донатор, во кој стои клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во Република Македонија.

 

Pdf_16   Превземи го документот  (47 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија