Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и ДДВ...на проекти финансирани со парични средства на странски донатори
Име: Правилник за спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и ДДВ...на проекти финансирани со парични средства на странски донатори
Објава: Службен весник на Р.М., број 54/2003 и 58/2003
Важи од: 20.08.2003 

Со овој правилник се уредува спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и ДДВ при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори.

Pdf_16   Правилник за за спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност  (113 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија