Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за Управата за јавни приходи
Име: Закон за Управата за јавни приходи
Објава: Службен весник на РМ, бр.43/14...7/19 ,....Службен весник на РСМ бр.87/23
Важи од: 03.05.2023 

Со овој закон се уредува организацијата, делокругот на работа, начинот на вршење на работата и раководење со Управата за јавни приходи, даночните надлежности, класификацијата на работните места, како и овластувањата и одговорностите при собирањето, евидентирањето, обработката и заштитата на податоци во врска со работите на Управата за јавни приходи.

Со овој закон се уредуваат специфичностите во правата, обврските и одговорностите на даночните службеници, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособување, мерењето на учинокот, кодексот на однесување, наградите и признанијата, како и финансирањето на Управата за јавни приходи.

Pdf_16   Закон за Управата за јавни приходи  (526 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија