Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план
Име: Правилник за содржината на одделните сметки во сметковниот план
Објава: Службен весник на Р.М, број 174/2011
Важи од: 17.12.2011 

Со овој правилник, се пропишува сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план за субјектите кои сметководството го водат согласно Законот за трговските друштва и Правилникот за водење сметководство. Овој правилник не се однесува на субјектите од став 1 на овој член, чие работење се уредува со посебен закон и доколку со друг пропис се пропишани посебни сметковни планови. Сметковниот план и содржината на групите и на одделните сметки во сметковниот план од став 1 на овој член како и споредбениот преглед на сметките во сметковниот план се составен дел на овој правилник

Pdf_16   Превземи го документот  (386 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија