Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Упатство за единствениот начин на постапување при оданочувањето со ДДВ на добрата и услугите кои ги увезуваат или набавуваат НАТО-силите во Република Македонија
Име: Упатство за единствениот начин на постапување при оданочувањето со ДДВ на добрата и услугите кои ги увезуваат или набавуваат НАТО-силите во Република Македонија
Објава:
Важи од: 14.02.2001 

Со ова упатство се пропишува единствениот начин на постапување при оданочувањето со ДДВ на НАТО-силите на увозот и набавките во Република Македонија.

Pdf_16   Упатство за единствениот начин на постапување при оданочувањето со ДДВ на добрата и услугите кои ги увезуваат или набавуваат НАТО-силите во Република Македонија  (121 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија