Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Македонската влада и Албанската влада за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал и за заштита од фискална евазија
Име: Договор меѓу Македонската влада и Албанската влада за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал и за заштита од фискална евазија
Објава: Службен весник на РМ, бр.16/1998
Важи од: 01.01.1999 

Договор меѓу Македонската влада и Албанската влада за одбегнување на двојното оданочување по однос на данокот од доход и данокот на капитал и за заштита од фискална евазија

Pdf_16   Превземи го документот  (135 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија