Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Спогодба меѓу Македонската влада и Француската влада за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на имот
Име: Спогодба меѓу Македонската влада и Француската влада за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на имот
Објава: Службен весник на РМ, бр.23/1999
Важи од: 01.01.2005 

Спогодба меѓу Македонската влада и Француската влада за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на имот

Pdf_16   Превземи го документот  (96 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија