Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Данска за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Име: Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Данска за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Објава: Службен весник на РМ, бр.48/2000
Важи од: 01.01.2001 

Спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Данска за одбегнување на двојното оданочување и за заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (158 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија