Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Арапската Република Египет за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Име: Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Арапската Република Египет за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал
Објава: Службен весник на РМ, бр.7/2000
Важи од:  

Договор меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Арапската Република Египет за одбегнување на двојното оданочување и заштита од фискална евазија по однос на данокот од доход и данокот на капитал

Pdf_16   Превземи го документот  (100 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија