Memorandum_mk
Преглед на законска регулатива
Закон за даночна постапка
Име: Закон за даночна постапка
Објава: Службен весник на РМ, бр.13/06,.....35/18 и Службен весник на РСМ 275/19... 247/22
Важи од: 25.11.2022 

Со овој закон особено се уредува: општото даночно право; постапката на утврдување на данок; постапката на контрола на данок; постапката на наплата на данок; правата и обврските на даночниот обврзник; и други прашања од даночната постапка. Овој закон е единствена основа на општото даночно право и на даночната постапка.

Pdf_16   Закон за даночна постапка  (900 KB)
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија