Memorandum_mk
Финансирање

Финансирањето на УЈП се обезбедува од:

  • Буџетот на Република Северна Македонија
  • Приходи од склучени договори за вршење на контрола и наплата на јавни давачки
  • 25% од приходите од откриени и наплатени даноци и камати
  • Други приходи утврдени со пропис
 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија