Memorandum_mk
Мисија и визија

МИСИЈА...

Да обезбедиме висок квалитет на услуги за даночните обврзници, поедноставени даночни постапки за навремено и точно исполнување на обврските и праведно и ефикасно собирање на даноците и на другите јавни давачки.

       

ВИЗИЈА...

Управата за јавни приходи да стане модел за професионална организација препознатлива според најдобрите практики и стандардите за квалитет.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија