Memorandum_mk
Мој профил (промена на адресни и контакт податоци)

Услугата „Мој профил“ овозможува промена на регистрациони податоци за даночниот обврзник преку Инфо центарот 0800 33 000 или 02/3253 200, односно секој даночен обврзник (физичко и правно лице) може да изврши промена/ажурирање на следните податоци кои се водат во Регистарот на даночни обврзници на УЈП, и тоа: адреса на седиште/живеалиште; контакт телефон (фиксен и мобилен); податоци за овластен сметководител (име и презиме/назив, адреса, контакт телефон - фиксен и мобилен).
Заради осигурување на висок степен на безбедност и заштита на податоците, оваа услуга може да се користи со ПИНКОД кој го издава УЈП (види постапка за издавање на ПИНКОД).
Точните адресни податоци и пријавување на истите од страна на даночните обврзници се важни заради навремено информирање и доставување на даночните акти на вистинската адреса од страна на УЈП, со што се избегнува настанување на долгови и пресметување на камати поради непријавени и неажурни адресни податоци.

 
http://www.ujp.gov.mk
© Управа за јавни приходи на Република Северна Македонија