Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање за издавање на аналитичка картица
Кратко име: УЈП-УН-З.2-37/1
Тип на данок: Сите јавни давачки

На Барање УЈП-УН-З.2-37, а врз основа на евиденциите за даночниот обврзник, Управата за јавни приходи издава аналитичка картица по одделен вид на давачка.

Даночниот обврзник може да поднесе барање за издавање на аналитичка картица заради усогласување на сопствените евиденции со истите кои Управата за јавни приходи ги води за него, како и за свои потреби.

За барањето не се плаќа административна такса.

Pdf_16   Download document  (199 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia