Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање за препис
Кратко име: УЈП-ПР-З.2-16/1
Тип на данок: Сите јавни давачки

За добивање препис на даночен акт поднесете Барање за препис (образец УЈП-ПР-З.2-16) до Управата за јавни приходи.

За поднесување на Барањето предвидено е плаќање на административни такси во износ од 50 денари, согласно Тарифен број 75 од Закон за административните такси.
Административната такса може да ја платите на уплатница Налог ПП 50 или преку мобилен телефон со праќање на СМС порака (систем eNAPSYS) на бројот 144 166 со текст „TM Ime Prezime Iznos„.

Pdf_16   Барање за препис  (211 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia