Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање за пристап и исправка на лични податоци
Кратко име: УЈП-ИТ-З.2-01/1
Тип на данок: Друго

Барањето се доставува до Офицерот за заштита на личните податоци во УЈП, кој е овластен да посредува при остварувањето на правото за пристап и исправка на личните податоци:

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ
Генерална дирекција Скопје
бул. Кузман Jосифовски-Питу бр.1, 1000 Скопје
За: Офицер за заштита на лични податоци

Контакт - Офицери за заштита на лични податоци:

Pdf_16   Download document  (268 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia