Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Книга за дневни финансиски извештаи
Кратко име: КДФИ-01
Тип на данок: Фискализација

Покрај меморирањето на прометот во фискалната меморија, во случај на губење на другите евиденции, даночниот обврзник има обврска да води и Книга за дневни финансиски извештаи.
Книгата се води за секој деловен објект во кој се користат фискални апарати.
Во објект во кој се користат повеќе фискални апарати, дневните финансиски извештаи се евидентираат збирно.

Pdf_16   Книга за дневни финансиски извештаи  (182 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia