Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Известување
Кратко име: МФ/УЈП
Тип на данок: Друго

Надзор над спроведувањето на одредбите од Законот за финансиска дисциплина меѓу економските оператори од приватниот сектор, врши Управата за јавни приходи.
Надзорот над спроведувањето на одредбите од Законот за финасиска дисциплина се спроведува: 1) по добиено известување од суд дека е донесена правосилна пресуда; 2) по добиено известување од нотар дека е донесено правосилно и извршно решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа, донесени во постапка за присилна наплата на парична обврска која произлегува од деловна трансакција; и 3) по добиено известување од извршител за примено барање за извршување врз основа на извршна нотарска исправа.
Судот, нотарот, односно извршителот се должни да го достават Известувањето МФ/УЈП во рок од 10 дена од донесувањето на пресудата, односно решението, односно од приемот на барањето за извршување.
Во случај кога деловните трансакции се помеѓу економските оператори од приватниот сектор Известувањето МФ/УЈП се поднесува до надлежната Регионална дирекција / Дирекција за големи даночни обврзници на УЈП, каде се води и администрира должникот од приватен сектор или во електронска форма преку http://etax.ujp.gov.mk

Pdf_16   Известување   (290 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia