Companies search
Enter name, head office, unique tax number or identification number of company
M
T
W
T
F
S
S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Преглед на образец
Барање за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување
Кратко име: ДД-07 (со ГПРС)
Тип на данок: Данок на добивка

Барањето се поднесува во даночниот период, во кој одобрениот фискален систем на опрема е набавен и воведен во употреба, пред поднесувањето на Даночен биланс (образец “ДБ“), во кој се остварува правото на намалување на данокот.

Доколку набавката и воведувањето на фискалниот систем на опрема (до 10 фискални апарати) се врши во повеќе различни даночни периоди, за секој нов воведен фискален систем на опрема со ГПРС уред се поднесува посебно барање.

Барањето се доставува најдоцна до 20 јануари, во годината што следи по годината за која барањето се поднесува, односно во годината што следи по годината во која е извршена набавката и воведувањето на одобрениот фискален систем на опрема, до даночната канцеларија на УЈП или во електронска форма преку https://etax-fl.ujp.gov.mk/

Доколку ова право не биде искористено во целост, истото се пренесува во наредниот период, се до неговото целосно искористување.

Pdf_16   Download document  (278 KB)
 


© Public Revenue Office, Republic of North Macedonia